Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt


BIBLIOGRAFIA DROGOWCA

Bibliografia - spis treści

Sklep

Wymagania techniczne, wytyczne i instrukcje

 1. Projektowanie dróg wewnątrzzakładowych. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Zjednoczenie Biur Projektów Budownictwa, Warszawa 1973

 2. Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania obiektów mostowych na terenach eksploatacji górniczej. Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1977

 3. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. IBDiM, Warszawa 1978

 4. Stabilizacja i kruszyw gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym, MK-CZDP, Warszawa 1979

 5. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa 1984

 6. Projektowanie i elementy budowy dróg rolniczych i wiejskich, IBMER-IBDiM, Warszawa 1986

 7. Instrukcja obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej - materiały pomocnicze. GDDP, Politechnika Krakowska, Kraków 1988

 8. Instrukcja planowania robót mostowych oraz przeglądów na zamiejskich drogach publicznych nr DP-T 15¸18 M. Załącznik do Zarządzenia nr 4/90 GDDP, Warszawa 1990 (aktualna do czasu wejścia Rozporządzenia MTiGM "Warunki użytkowania drogowych obiektów inżynierskich")

 9. Wytyczne projektowania ulic, GDDP. Opr. BPRW, Warszawa 1992 (aktualne - jako wiedza techniczna)

 10. Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. GDDP. Opr. "Transprojekt-Warszawa" 1992

 11. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. prof. H. Chrostowska, mgr J. Szrajber, GDDP. Opr. IBDiM Warszawa 1993 (corocznie aktualizowane są koszty)

 12. Tymczasowe wytyczne stosowania progów zwalniających. GDDP. Opr. "Profil" Warszawa 1994

 13. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP. Opr. "Transprojekt-Warszawa" 1994

 14. Ocena uszkodzeń i odtwarzanie przejezdności dróg zniszczonych przez działania celowe. Podręcznik dla cywilnych i wojskowych służb drogowych. GDDP. Opr. IBDiM, Warszawa 1995

 15. Wytyczne projektowania dróg - I i II klasy technicznej. GDDP. Opr. "Transprojekt-Kraków" 1995 (aktualne - jako wiedza techniczna)

 16. Wytyczne projektowania dróg - III, IV i V klasy technicznej. GDDP. Opr. "Transprojekt-Warszawa" 1995 (aktualne - jako wiedza techniczna)

 17. Wytyczne projektowania dróg - VI i VII klasy technicznej. GDDP. Opr. "Transprojekt-Warszawa" 1995 (aktualne - jako wiedza techniczna)

 18. Instrukcja likwidacji kolein i napraw skoleinowanych nawierzchni bitumicznych. GDDP. Opr. IBDiM, Warszawa 1996

 19. Oceny oddziaływania dróg na środowisko. Część I i II. GDDP. Opr. "Ekodroga", Kraków 1997

 20. Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP. Opr. "Transprojekt-Warszawa" 1997

 21. Zastosowanie przepisów prawnych w działalności zarządów dróg. GDDP. Opr. "Profil" , Warszawa 1995 oraz Suplement 1997 (częściowo zdezaktualizowane)

 22. Wytyczne wykonywania ocen oddziaływania autostrad na środowisko, Cz. I (wytyczne), Cz. II - Załączniki, ABiEA. Opr. "Ekodroga" Kraków 1998 (częściowo zdezaktualizowane)

 23. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP. Opr. IBDiM, Warszawa 1998

 24. Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym. GDDP. Opr. IBDiM - Filia Wrocław 1998

 25. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. GDDP. Opr. IBDiM - Filia Wrocław 1998

 26. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in situ" w nowobudowanych konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP. Opr. IBDiM - Filia Wrocław 1998

 27. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in situ" w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP. Opr. IBDiM - Filia Wrocław 1998

 28. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. GDDP. Opr. IBDiM, Warszawa 1998

 29. Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP. Opr. "GEODROM", Kraków 1999

 30. Instrukcja oceny stanu nawierzchni dróg publicznych w miastach. GDDP. Opr. IGPiK - Oddział w Krakowie, ZDM - Kraków 1999

 31. Zasady planowania robót utrzymaniowych, remontowych i modernizacyjnych na drogach publicznych w miastach. GDDP. Opr. IGPiK - Oddział w Krakowie, ZDM - Kraków 1999

 32. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP. Opr. IBDiM, Warszawa 1999

 33. Vademecum drogowca - zbiór przepisów z komentarzem oraz procedury (wg stanu prawnego na dzień 15 czerwca 1999 r.). GDDP. Opr. "Profil", Warszawa 1999

 34. "Karta ewidencyjna osuwiska" przy drogach krajowych. GDDP. Opr. "GEODROM", Kraków 1999 (corocznie dokonywany jest monitoring osuwisk)

 35. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP. Opr. "SITK" Warszawa. Wyd. EKODROGA, Kraków 2000

 36. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I - Wprowadzenie. Część II - Zagadnienia techniczne. "Transprojekt-Warszawa" 2000 i 2002

 37. Światła mostów i przepustów - Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP. Opr. IBDiM - Filia Wrocław 2000

 38. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. Część II: Ronda. GDDP. Opr. Politechnika Krakowska, Wyd. EKODROGA, Kraków 2001

 39. Ruch drogowy 2000, GDDP. Opr. "Transprojekt-Warszawa" 2001

 40. Prognoza ruchu na drogach zamiejskich do roku 2020, GDDP. Opr. "Transprojekt-Warszawa" 2001

 41. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP. Opr. IBDiM, Warszawa 2002

 42. System oceny stanu nawierzchni SOSN, Wytyczne stosowania. GDDKiA, Warszawa 2002

 43. Zalecenia dotyczące stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i asortymentów stali. IBDiM, Warszawa 2002

 44. Zalecenia dotyczące wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejanie zbrojenia zewnętrznego. IBDiM, Warszawa 2006

 45. Zalecenia dotyczące wzmacniania konstrukcji mostów przez sprężenie kablami zewnętrznymi. IBDiM, Warszawa 2002

 46. Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. GDDKiA. Opr. IBDiM - Filia Wrocław 2004

 47. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych. GDDKiA. Opr. IBDiM - Filia Wrocław 2004

 48. Instrukcja wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym oraz elementów drogi i torowisk kolejowych na drogowo - kolejowym obiekcie mostowym. GDDKiA, Warszawa 2003

 49. Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych. GDDKiA, Warszawa 2004

 50. Metoda obliczania przepustowości: 1) skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, 2) rond, 3) skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004

 51. Instrukcja Projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych drogach dwukierunkowych. GDDKiA, Warszawa 2005

 52. Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA, Warszawa 2005

 53. Zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. GDDKiA, Warszawa 2005

 54. Wytyczne zimowego utrzymania dróg. GDDKiA - IBDiM Warszawa 2006

 55. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. GDDKiA. Opr. IBDiM filia Wrocław, 2007

 56. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008

 57. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008

 58. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

 59. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych (GDDKiA) WT-1 2010 Wymagania techniczne,

 60. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne,

 61. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne,

 62. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych WT-5 2010 Wymagania Techniczne.

 


do góry

Uwaga: Niniejsza bibliografia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.
Pozycje dostępne w sprzedaży internetowej można znaleźć wybierając zakładkę Sklep.