Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

OST na dyskach

OST - informacje

Zestawienie OST

OST na dyskach

Sposób zamawiania

Cennik

Aktualizacje i nowości

OST w jęz. angielskim

 

 

 

 

Prowadzimy sprzedaż opracowań zarchiwizowanych na dyskach kompaktowych (CD-ROM).

 • OST Drogowe roboty inwestycyjne - wersja 2.37- zbiór 150 OST z lat 1998-2021,
 • OST Drogowe roboty utrzymaniowe - wersja 3.29 - zbiór 109 OST z lat 2001-2020,
 • OST Roboty mostowe - wersja 4.23 - zbiór 112 OST z lat 2007-2021,
 • OST Nawierzchnie i podbudowy asfaltowe wg WT-1 i WT-2 - wersja 5.5 - zbiór 9 OST z 2016 r. (wymienione OST są dostępne także w pełnym zbiorze dla drogowych robót inwestycyjnych w wersji 2.37):
  D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,
  D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego,
  D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna,
  D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza,
  D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa),
  D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego,
  D-05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego,
  D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA),
  D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM).
 • OST Podbudowy i podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie - wersja 6.3 - zbiór 6 OST z lat 2012-2021 (wymienione OST są dostępne także w pełnym zbiorze dla drogowych robót inwestycyjnych w wersji 2.37):
  D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
  D-04.05.01b Podbudowa i podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu,
  D-04.05.02a Podbudowa i podłoże ulepszone z gruntu ulepszonego wapnem (wg PN-EN 14227-11 oryg.),
  D-04.05.03a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie popiołem lotnym,
  D-04.05.04a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie granulowanym żużlem wielkopiecowym,
  D-04.05.05a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa drogowego,
 • OST Podłoże, podbudowa i nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - wersja 7.1 - zbiór 4 OST z 2013 r. (wymienione OST są dostępne także w pełnym zbiorze dla drogowych robót inwestycyjnych w wersji 2.37):
  D-04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
  D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
  D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
  D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Na dyskach zamieszczony jest wykaz wybranych polskich norm wprowadzających normy europejskie - PN-EN oraz wykaz wybranych kodów Wspólnego słownika zamówień - CPV.

Specyfikacje na dyskach są w formacie html umożliwiającym ich odczyt przez przeglądarki internetowe (wskazana Internet Explorer) oraz w formacie Microsoft Word.

Dysków CD nie sprzedajemy klientom indywidualnym (osobom fizycznym nie prowadzącym zarejestrowanej działalności gospodarczej). Na życzenie możemy wskazać współpracujących z nami sprzedawców detalicznych.