Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

Zestawienie OST

OST - informacje

Zestawienie OST

OST na dyskach

Sposób zamawiania

Cennik

Aktualizacje i nowości

OST w jęz. angielskim

 


do góry

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 


do góry

 

 

 

 

 

 


do góry

 


Roboty drogowe inwestycyjne

Wymagania ogólne | Roboty przygotowawcze | Roboty ziemne | Odwodnienie korpusu drogowego | Podbudowy | Nawierzchnie | Roboty wykończeniowe | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | Elementy ulic | Zieleń I Inne roboty

 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2002

 2. D-M-00.00.02a Zaplecze wykonawcy w okresie realizacji kontraktu 2012

Roboty przygotowawcze
 1. D-01.00.00   Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów) 1998
 2. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 2010
 3. D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego 2012
 4. D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi 2007
 5. D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 2011

Roboty ziemne

 1. D-02.00.00   Roboty ziemne  2019
 2. D-02.01.01a Wzmocnienie skarpy lub zbocza konstrukcją oporową z gruntu gwoździowanego 2004
 3. D-02.01.01b Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibroflotacji 2004
 4. D-02.01.01c Wzmocnienie podłoża gruntowego przez mieszanie wgłębne gruntu i formowanie kolumn lub bloków wapiennych i cementowych 2015
 5. D-02.01.01d Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibrowymiany gruntu (kolumnami z kruszywa) 2004
 6. D-02.01.01e Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami wibrocementowymi i wibrobetonowymi 2004
 7. D-02.01.01f Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego metodą ubijania 2005
 8. D-02.01.01g Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego przez zagęszczenie gruntu metodą wybuchów 2005
 9. D-02.01.01h Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego palami żwirowo-piaskowymi 2006
 10. D-02.01.01i Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego palami zagęszczającymi 2006
 11. D-02.01.01j Wzmocnienie geokratą przestrzenną słabego podłoża pod nawierzchnią dróg 2009
 12. D-02.01.01k Zabezpieczenie skarp gwoździami gruntowymi typu CFG z oblicowaniem 2014
 13. D-02.01.01l Drenaż skarp z zastosowaniem gwoździ gruntowych typu CFG 2014
 14. D-02.03.01a Lekkie nasypy z polistyrenem piankowym (styropianem) 2003
 15. D-02.03.01b Nasyp zbrojony geosyntetykiem 2004
 16. D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym 2004
 17. D-02.03.01d Nasyp filtracyjny 2006
Odwodnienie korpusu drogowego
 1. D-03.01.01a Prefabrykowane żelbetowe przepusty rurowe pod koroną drogi 2021
 2. D-03.01.02   Przepusty stalowe z blachy falistej 2017
 3. D-03.01.03a Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych 2009
 4. D-03.01.03c Przepust pod drogą dla płazów i gadów 2012
 5. D-03.01.03d Przepust pod drogą z ciekiem wodnym dla małych i średnich ssaków 2014
 6. D-03.02.01   Kanalizacja deszczowa 2006
 7. D-03.03.01   Sączki podłużne 2006
 8. D-03.03.02a Drenaż francuski 2022
 9. D-03.04.01   Studnie chłonne 2006
 10. D-03.05.01   Zbiorniki odparowujące 2006
 11. D-03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne 2003
 12. D-03.05.01b Zbiorniki retencyjne 2003
Podbudowy
 1. D-04.01.01:04.02.03 Dolne warstwy podbudów (koryto, warstwa odcinająca, odsączająca i mrozoochronna) 2023
 2. D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny 2023
 3. D-04.02.01b Warstwa odcinająca z kruszywa 2023
 4. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2016
 5. D-04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2013
 6. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2022
 7. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2022
 8. D-04.04.04a Podbudowa z gruzu ceglanego 2006
 9. D-04.04.04b Podbudowa brukowcowa 2005
 10. D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 2012
 11. D-04.05.01b Podbudowa i podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu 2021
 12. D-04.05.02a Podbudowa i podłoże ulepszone z gruntu ulepszonego wapnem (wg PN-EN 14227-11 oryg.) 2012
 13. D-04.05.03a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie popiołem lotnym 2012
 14. D-04.05.04a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie granulowanym żużlem wielkopiecowym 2012
 15. D-04.05.05a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa drogowego 2012
 16. D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu 2003
 17. D-04.06.01a Podbudowa z betonu popiołowego 2005
 18. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 2005
 19. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 2023
 20. D-04.08.00   Wyrównanie podbudowy (mieszankami mineralno-bitumicznymi, betonem, gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem, tłuczniem, kruszywem stabilizowanym mechanicznie) 1998
 21. D-04.10.01   Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 2001
 22. D-04.10.01a Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej wykonywanej w wytwórni stacjonarnej 2019
 23. D-04.11.01   Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności typu EME 2006
 24. D-04.12.01   Podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody 2016
Nawierzchnie
 1. D-05.01.00   Nawierzchnie gruntowe (naturalne i ulepszone) 1998
 2. D-05.01.03   Nawierzchnia żwirowa 1998
 3. D-05.01.03a Nawierzchnia z żużla paleniskowego 2003
 4. D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2013
 5. D-05.02.00   Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa) 1998
 6. D-05.03.01   Nawierzchnia z kostki kamiennej 2017
 7. D-05.03.02a Nawierzchnia z cegły ceramicznej 2017
 8. D-05.03.03   Nawierzchnia z płyt betonowych (sześciokątnych o boku 20 cm) 1998
 9. D-05.03.04   Nawierzchnia betonowa 2003
 10. D-05.03.04a Wypełnianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego (Wydanie II, zmienione) 2008
 11. D-05.03.04d Wypełnienie gumowym profilem uszczelniającym szczeliny w nawierzchni z betonu cementowego 2010
 12. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 2023
 13. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2023
 14. D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa) wg WT-1 i WT-2 2023
 15. D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 2023
 16. D-05.03.08b Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana 2017
 17. D-05.03.09a Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana 2017
 18. D-05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2 2023
 19. D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 2023
 20. D-05.03.14a Nawierzchnia z betonu wałowanego 2018
 21. D-05.03.14b Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu bardzo lekkim 2021
 22. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników (Wydanie IV, zmienione i uzupełnione) 2008
 23. D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM) wg WT-1 i WT-2 2023
 24. D-05.03.25   Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych 1998
 25. D-05.03.26a Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi 2003
 26. D-05.03.26c Nawierzchnie stacji paliw 2005
 27. D-05.03.26d Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni 2007
 28. D-05.03.26e Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego z asfaltem modyfikowanym solą organometaliczną zwiększającą trwałość nawierzchni w wydłużonym okresie eksploatacji 2007
 29. D-05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą 2010
 30. D-05.03.26i  Poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu 2010
 31. D-05.03.26k Połączenia technologiczne w warstwie nawierzchni asfaltowej 2014
Roboty wykończeniowe
 1. D-06.01.01   Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (obsianie, darniowanie, brukowanie, elementy prefabrykowane,  biowłókniny,  geosyntetyki,  hydroobsiew) 2001
 2. D-06.01.01c Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów biodegradowalną matą przeciwerozyjną (biomatą) 2009
 3. D-06.01.01d Wąski pas dzielący utwardzony asfaltem lanym 2009
 4. D-06.01.01f Wąski pas dzielący utwardzony betonową kostką brukową 2009
 5. D-06.02.01   Przepusty pod zjazdami 1998
 6. D-06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem 2007
 7. D-06.03.01   Ścinanie i uzupełnianie poboczy 1998
 8. D-06.03.01a Pobocze utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 2022
 9. D-06.03.01c Pobocze utwardzone betonową kostką brukową 2009
 10. D-06.04.01   Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych) 1998
 11. D-06.05.01   Sączki poprzeczne w poboczu 1998
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 1. D-07.01.01a Oznakowanie poziome 2018
 2. D-07.02.01a Oznakowanie pionowe 2018
 3. D-07.02.02a Słupki prowadzące, krawędziowe oraz znaki pikietażowe (kilometrażowe) 2018
 4. D-07.04.01   Bariery ochronne betonowe pełne 1998
 5. D-07.05.01   Bariery ochronne stalowe 2017
 6. D-07.05.01a Bariery ochronne linowe 2007
 7. D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych 2006
 8. D-07.06.01b Przestawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych 2007
 9. D-07.06.02a Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych wg Szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 2019
 10. D-07.06.03a System ogrodzeniowy autostrad i dróg 2008
 11. D-07.08.00a Ekran akustyczny (osłona przeciwhałasowa) z wyborem typu na etapie budowy 2011
 12. D-07.08.00b Posadowienie ekranów przeciwhałasowych 2019
 13. D-07.08.00c Prefabrykowane podwaliny ekranów przeciwhałasowych 2020
 14. D-07.08.04a Ekran przeciwhałasowy z kaset z blachy aluminiowej o podwyższonej odporności na korozję 2019
 15. D-07.08.04b Ekrany przeciwhałasowe z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych 2020
 16. D-07.09.01,02 Osłony przeciwolśnieniowe na drogach - z zieleni 1998
 17. D-07.09.01b Drogowy ekran przeciwolśnieniowy (wg PN-EN 12676-1) 2008
 18. D-07.09.01d   Przydrożna osłona przeciwwietrzna skrajna z zieleni 2013
Elementy ulic
 1. D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 2019
 2. D-08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych 2008
 3. D-08.02.00   Chodniki (z płyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z płyt kamiennych, z klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki kamiennej) 1998
 4. D-08.02.01a Chodnik z betonowych płyt brukowych 2016
 5. D-08.02.02b Chodnik z betonowej kostki brukowej 2022
 6. D-08.02.03a Chodnik z płyt kamiennych 2020
 7. D-08.05.01b Ściek uliczny z prefabrykowanych elementów betonowych 2022
 8. D-08.05.05b Odwodnienie liniowe 2022
 9. D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej 2010
 10. D-08.06.01f Obramowanie i opaska z betonowej kostki brukowej przy jezdni lub chodniku 2011
 11. D-08.07.01b Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów (Progi zwalniające i podrzutowe) 2008
 12. D-09.01.01a Zieleń przydrożna (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki) 2019

Inne roboty
 1. D-10.01.01   Mury oporowe (betonowe, żelbetowe, kamienne) 1998
 2. D-10.01.01a Gabiony w budownictwie drogowym 2008
 3. D-10.02.01   Schody (w ciągach pieszych, dla służby utrzymaniowej) 1998
 4. D-10.03.01   Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 1998
 5. D-10.03.01a Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych (typu IOMB) 2009
 6. D-10.03.01b Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych 2009
 7. D-10.03.01c Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych 2010
 8. D-10.04.01   Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych 1998
 9. D-10.05.01a Ciąg pieszo-rowerowy 2017
 10. D-10.05.01b Drogi rowerowe 2017
 11. D-10.06.01   Parkingi i zatoki 1994
 12. D-10.07.01   Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 1994
 13. D-10.08.01   Drogi zbiorcze 1995
 14. D-10.10.01   Przebudowa przełomów drogowych1998
 15. D-10.10.01g Przydrożna przegroda antywibracyjna w gruncie 2004
 16. D-10.10.01h Zakotwienie iniekcyjne budowli drogowej w gruncie 2006
 17. D-10.10.01i  Ściana z grodzic winylowych w drogownictwie 2007
 18. D-10.10.01j  Zjazdy awaryjne z dróg 2008
 19. D-10.10.01l  Geosiatka komórkowa w konstrukcjach podbudów, nawierzchni i poboczy drogowych oraz skarp i ścian oporowych 2008
 20. D-10.10.01m Rekultywacja gruntów przydrożnych 2008
 21. D-10.10.01n Zamiejska zatoka autobusowa 2011
 22. D-10.10.01o Wiata na zamiejskim przystanku autobusowym 2011
 23. D-10.10.01r Zamykanie rogatką lub zaporą drogi dla ruchu 2012
 24. D-10.10.02a Kanały technologiczne 2022

Informujemy, że w dziale Roboty mostowe znajdują się także ogólne specyfikacje techniczne (OST), które mogą być przydatne przy opracowywaniu drogowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.