Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o.

Strona główna  O firmie  Oferta  Sklep internetowy  Informacje  Kontakt

OST - informacje

OST - informacje

Zestawienie OST

OST na dyskach

Sposób zamawiania

Cennik

Aktualizacje i nowości

OST w jęz. angielskim

 

 
OST drogowe

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego są  opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przepisów zawartych w:

  • ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.) w art. 31, stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1129)
  • Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 124), ustalającym, że wbudowane materiały i wyroby mają spełniać wymagania Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych (par. 142),
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  • decyzjach Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, w tym zawartych w zarządzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.) oraz w opracowaniu pt. "Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań", wprowadzonym zarządzeniem nr 17 z 11 maja 2009 r., przewidującym wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
OST mostowe

Ogólne specyfikacje techniczne podzielone są na następujące grupy:

Celem wydania ogólnych specyfikacji technicznych (OST) jest ułatwienie i przyspieszenie prac, związanych ze zlecaniem i realizacją robót. OST służą jako podstawa lub materiał pomocniczy do sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) wchodzących w skład załączników do umowy na budowę dróg. Przy sporządzaniu ST wybiera się z OST zalecenia stosowne do opracowywanego rozwiązania realizacyjnego z niezbędną ich modyfikacją lub uzupełnieniem oraz ewentualnym uaktualnieniem przepisów zawartych w OST.
Ogólne specyfikacje techniczne są także źródłem informacji o poprawnych sposobach realizacji robót drogowych, opartych na praktyce budowlanej.

Specyfikacje są dostępne w postaci zestawów  zarchiwizowanych na dyskach CD oraz w formie broszur lub wydruków. Na dyskach zamieszczono dodatkowo wykaz wybranych  polskich norm - PN-EN - wprowadzających normy europejskie oraz wykaz wybranych kodów Wspólnego słownika zamówień - CPV.

Więcej informacji związanych z tematyką ogólnych specyfikacji technicznych zawierają poniższe opracowania:

oraz referaty i artykuły prasowe (pliki PDF):

 

 


do góry